Organisatie

Interlevensbeschouwelijke school

Firda is het eerste interlevensbeschouwelijke roc van Nederland. Deze term drukt goed uit wat we willen zijn. We gaan niet uit van een bepaalde levensbeschouwing. Het biedt ruimte aan allerlei seculiere en religieuze levensbeschouwingen. Aandacht voor waarden en het omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit zijn wezenlijke kenmerken van ons roc.

Levensbeschouwing

Een levensbeschouwing gaat over de ultieme vragen, over waarden en normen, maar net zo goed over hele dagelijkse dingen. We koesteren diversiteit en bieden volop de ruimte om - binnen de grenzen van de wet en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens - uitdrukking te geven aan de eigen levensbeschouwing, als individuele student of medewerker, als team en als mbo-college. De manier waarop dat vorm krijgt kan per mbo-college verschillen.

Dialoog

Dialoog

We vragen van al onze studenten en medewerkers om open te zijn naar andere levensbeschouwingen. We stimuleren de dialoog tussen mensen met verschillende culturele achtergronden en levensovertuigingen. Studenten krijgen door dit soort gesprekken en de aandacht die er in het onderwijs aan levensbeschouwingen en waarden wordt besteed, noties en handreikingen mee van wat voor hen van waarde kan zijn.

Ontmoetingsschool

Firda is een ontmoetingsschool waar mensen uit verschillende culturen, met verschillende levensstijlen en levensbeschouwingen naast én met elkaar leren en leven. We bieden onze studenten brede vorming, om ze voor te bereiden op het functioneren op de pluriforme en veelkleurige werkelijkheid waar zij in hun persoonlijk leven, in hun beroepspraktijk en in hun functioneren als burger in onze samenleving mee te maken krijgen.

Kennis opdoen

Kennis opdoen

We bieden ze kennis van waarden en culturele en levensbeschouwelijke tradities, waarbij we zowel aandacht besteden aan het verdiepen van de kennis van de eigen achtergrond als aan de ontmoeting met andere levensbeschouwingen. Omdat veel studenten deze kennis op andere plekken niet opdoen, vinden wij het belangrijk om daar binnen ons ROC aandacht aan te besteden, zodat studenten zelf kunnen ontdekken wat zij als richtinggevend en waardevol ervaren.